Tüzük

                            ANADOLU YAZARLAR VE GAZETECİLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜDÜR

BÖLÜM I

KURULUŞ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1

Derneğin adı Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneğidir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 2

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneğinin amaçları

 1. İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayış çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.
 2. Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.
 3. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.
 4. Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.
 5. Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
 6. Basın yayın, görsel işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.
 7. Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan, başarı ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerinin öğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, bu konuda kaynaklar bulmak.
 8. Maddi imkânlardan yoksun üyelere ve medya çalışanlarına, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi ve manevi destek olmak ve bu amaçla kurulan vakfın haricinde, yeni vakıf, sandık kurmak ve diğer kuruluşlara katkıda bulunmak, bu kuruluşlara katılmak.
 9. Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerinin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.
 10. Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.
 11. Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonları ve laboratuar kurmak eğitim kurumları ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak yardımlaşma sandıkları kurmak. Müzelere kütüphanelere ve diğer kültür-sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak desteklemek.
 12. Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyine yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak.
 13. Yurtiçi-yurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve katılmak.
 14. Amatör ve profesyonel spor kulüpleri kurmak, kurulmuş olanlara destek olmak, kalkındırmak, başarılı sporcu yetişmesine katkı sağlamak, eğitmek ve katılmak.
 15. Her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak, şirket kurmak katılmak.
 16. Çeşitli yasal, yönetmelik, genelge vb. ile kamu yararına statüsündeki derneklere tanınan haklardan yararlanmak.
 17. Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenmek hakkına Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkmak.

AMAÇ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR: 

MADDE 3

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

1.   Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerini savunmak. Ulusal çıkarları, basın mesleğini ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin şeref, haysiyet ve nezahetini korumak; bunların gelişmesine yardım etmek.

2.   Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek. Mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.

3.   Basın hürriyetinin savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak.

4.   Aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan meslek derneklerinin bir araya gelerek oluşturacakları federasyonun kuruluşuna katılmak, kurulacak federasyona üye olmak. Üyelikten ayrılmak.

5.   Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak. Bu kapsamda bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikteki meslek sorunları incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için kanunların izin verdiği ölçüde diğer meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, meslek dayanışmayı güçlendirmek.

6.   Meslek alanda dayanışmayı güçlendirmek, üyelerine ve üyelerinin kurumlara gelişme olanakları sağlamak.

7.   Gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında, üyelerini temsil etmek.

8.   Mesleğin ve derneğinin gelişmesine ilişkin plan ve programlar yaparak bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak.

9.   İhtiyacı olan dernek üyeleri ve basın çalışanlarına aynı ve nakdi yardımda bulunmak; sosyal yardım için gerektiğinde “Yardımlaşma Sandığı”, “Tüketim Kooperatifi” kurmak, üyelere konut edindirmek üzere yapı kooperatiflerinin kuruluşuna öncülük etmek; arsa temin etmek.

10. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, açık ve kapalı spor salonları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak. Bu amaç ve etkinliklere gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip olmak, inşaatlar yapmak.

11. İktisadi işletmeler ve kurulacak veya iştirak edilecek şirketler, söz konusu amaçları gerçekleştirilebilmesi için derneğin veya iştirak edilecek şirketlerin adını taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari mal imal edilebilir, ettirebilir ve satabilir.

12. Amaçlara ulaşabilmek için; yerel, ulusal ve uluslararası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği online hizmetleri kullanmak.

13. Mesleğin geliştirilmesi, Türkiye’nin ve gazeteciliğin tanıtımı amacıyla, üyelere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı radyo televizyon, gazete dergi, internet ve bülten gibi yazılı, görsel ve işitsel yayınlar yapmak. Web sitesi yayımlamak. Bütün yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak. Bu amaçla gerektiğinde yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirket kurmak, yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirkete ortak olmak, yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirketi satın almak. Gerektiğinde ya da bayramlarda ve diğer tatil günlerinde, günlük, haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak.

14. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka dernekler ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere üye olmak.

15. Dernek üyelerine, yurtdışında ve yurtiçinde mesleki geziler düzenlemek, düzenlenen gezilere katılacak dernek üyelerine gerektiğinde Yardım Sandığı’ndan kredi açmak, yardım yapmak, kolaylık sağlamak.

16. Dernek üyeleri ya da uzman kişileri aracılığı ile bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yayımlamak arşiv oluşturmak.

17. Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller, eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek.

18. Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile lokal açmak ve yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler dahilinde bu yerlerin yasal şartları altında çalıştırılmasını sağlamak.

19. Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerinin ilk, orta veya yükseköğrenim yapmalarına yardımcı olmak burs vermek, burs verecek kaynaklar bulmak.

20.Mesleğe yeni başlayan gazetecilerin ve stajyerlerin yetişmelerine katkıda bulunmak, karşılaştıkları sorunları çözmek, iş bulmalarına yardımcı olmak.

21. Üyelerinin, basın, yayın, iletişim, halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık sektörü ile ilgili, meslek lisesi, fakülte ve yüksekokullarda eğitim vermesini sağlamak.

22. Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dinlenme ve konaklama tesisleri açmak; bunları doğrudan veya kiraya vermek yoluyla işletmek.

23. Basın mensuplarının mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak, hayat şartlarının daha iyi hale gelmesine yardımcı olmak, üyelerinin eserlerine ve mesleki çalışmalarına destek olmak.

24. Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak.

25. Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde genel kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak.

26. Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar düzenlemek.

27. Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir temin etmek.

28. Mesleki ve sosyal gelişme için üyelerin yurtiçinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.

29. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

BÖLÜM II

DERNEK ÜYELİĞİ:

MADDE 4

Derneğin asıl üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki türlü üyeliği vardır.

ASİL ÜYELİK:

1.   Anadolu’da düzenli yayınlanan ve bir yılını doldurmuş günlük, haftalık ve aylık çıkan gazetelerle, dergi, haber ajansı radyo ve televizyon kuruluşlarının sahipleri, sorumlu yazı işleri müdürleri, genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, Muhabirleri.  Ayrıca Basım yayın evleri sahipleri, Genel müdürleri, Editörler ve Yazarlar.

2.   Düzenli bir şekilde, günlük yahut sürekli yazılı, görüntülü sesli veya elektronik basın ve yayın organında, kadrolu ve sözleşmeli, haber alma, işleme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşılığındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazeteciler.

3.   Emekli olan ya da serbest gazeteciliğe geçen sarı ve sürekli basın kartlarından birini taşıyorlarsa, (5)inci maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla her gerçek kişi, yazılı olarak iki asil üyenin referansı ile başvuru yaparak derneğe asil üye olabilirler.

FAHRİ ÜYELİK:

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneğine fahri üyelik için aşağıda sayılan nitelikteki kişiler başvurabilir:

1. Basın mesleği için çalışan, bu konuda eser vermiş bilim adamları araştırmacı ve yazarlar,

2. Basın ve halkla ilişkiler birimi olan resmi kurum ve kuruluşlarda çalışan kesintisiz bir yıl bu birimde kadrolu olarak ‘basın ve halkla ilişkiler müdürü’ veya ‘danışmanı’ sıfatıyla görev yapanlar,

3. Asil üyelik niteliklerine sahip olmayıp basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi ve manevi katkıda bulunanlar.

Fahri üye kaydı takdiri yönetim kuruluna aittir

Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur,

Fahri üyelerin sayısı asil üye sayısının % 50 sini geçemez

Fahri üyeliğe kişi bizzat başvura bileceği gibi, yönetim kuruluda aday gösterebilir,

Fahri üye olacak kişilerin bu maddedeki özellikleri taşıması gerekir.

Üye olmak isteyenler başvuru formlarına niteliklerini gösteren belgeleri eklemek zorundadırlar.

ASİL ÜYE OLMA ŞARTLARI:

MADDE 5

 Derneğe asıl olabilmek için şu şartlar gereklidir.

 1. Ehliyet sahibi ve yüz kızartıcı suç işlememiş olmak
 2. Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmamak
 3. Derneğin amacı ile tüzük ilkelerine aykırı uğraşlar içerisinde bulunmamak
 4. Uluslar arası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamış olmak.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU:

MADDE 6

Asıl ve Fahri üyelik için başvuru,  Derneğin hazırladığı özel giriş belgesini doldurup imzalayarak yazılı olarak yapılır. 2 dernek üyesi tarafından önerilen dilekçeye iki adet fotoğraf, gazete antetli kağıdına imzalı ve mühürlü olarak görevini belirtir yazı, varsa sarı basın kartının fotokopisi ve nüfus kimliğinin onaylı sureti, ikamet belgesi, giriş aidatı olan 50 TL’lik bedelin banka makbuzu eklenir.

İstenen tüm evraklar tamam ise başvuru dilekçesi, gelen evrak defterine kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.

ÜYELİK HAKKINDA KARAR:

MADDE 7

Üyelik başvurusunu kabul veya reddine dair karar verme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu kararında gerekçe göstermek zorunda değildir. Yönetim kurulu üyelik için başvuruları, 30 gün içerisinde olumlu veya olumsuz karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine gerekçe göstermek zorunda olmaksızın yazılı olarak bildirmek zorundadır.

ÜYELİK HAKLARI:

MADDE 8

Dernek asıl üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye yapılan olağan, olağanüstü, mali vs. genel kurullarda bir oy hakkı vardır.

ÜYELİK İLKELERİ:

MADDE 9

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyelik başvurusunda bulunanlar uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Ayrıca Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyesi diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz ve söylemlere yer veremez.

DİĞER HÜKÜMLÜLÜKLER, YAPTIRIMLAR VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 10

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyelerinin hükümlülükleri ile 9. Madde de yer alan üyelik ilkelerine uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar.

1.   Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen üyelerin, üyeliklerinin son bulmasına yönetim kurulu karar verir.

2.   Üyeler adres, telefon, işyeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneğine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliği bildirmeyen üyenin Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneğinde son kayıtlı adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üyelerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile genel kurul çağrıları yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ya da yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.

3. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin üyeliği düşer. Bu kişinin kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir.

4. Üyelikten çıkma yazılı istekle olur. Bu isteğin Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği yönetim kurulu başkanlığına yapılması zorunludur. Üyenin istifa ettiğine dair yazılı başvurusunun derneğe ulaşması ile üyelik sona erer. Bunun dışında ölümü ile tüzük hükümlerine uymama hallerinde de yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir.

5.   Uyarı, kınama ve üyelikten kesin çıkarma, onur kurulu önerisi ve yönetim kurulu kararı ile olur. Karar yönetim kurulunca ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

6.   Hakkında disiplin kurulu nedeniyle üyelikten kesin çıkarma kararı verilmiş olan eski üyeler üyelik için yeniden başvuruda bulunabilirler. Bu kişilerine yeniden üyeliğe kabulü ancak yönetim kurulu kararı ile alınabilir.

7.   Gerek istifa gerekse yönetim kurulu kararı ile silinme hallerinde durum üye kayıt defterine işlenir. Durum üyenin bilinen adresine tebliğ olunur. Tebliğden itibaren 15 gün içerisinde silinme kararına karşı üyenin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır. Verilen karar kesinlik kazanır.

8.   Dernek üyesi iken askerlik görevine başlayanların üyelikleri askıya alınır. Terhis belgesinin ibrasından sonra üyelik kendiliğinden devam eder.

BÖLÜM III

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 11

 Derneğin organları şunlardır;

A.  Genel Kurul

B.  Yönetim Kurulu

C.  Denetim Kurulu

D.  Disiplin Kurulu

E.   Onur Kurulu

F.   Etik Kurulu


GENEL KURUL:

MADDE 12

Genel Kurul asil üyelerden oluşan en üst ve en yetkili kuruldur. Genel Kurul 3 yılda bir aralık ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

MADDE 13

Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden üçte ikisinin yazılı isteği üzerine yönetim genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hâkiminin kararına başvurulur.

ÇAĞRI USULÜ:

MADDE 14

Yönetim kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyelere en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek sureti ile veya yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla duyurulur. Bu duyuruda birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanmazsa genel kurul toplantısını en az bir hafta sonra (en çok 60 gün sonra) yine günü saati ve yeri belirtilerek çoğunluk aranmaksızın toplanacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az 60 günden çok olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ:

MADDE 15

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek üyeler tarafında kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakta tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulu tarafınca bir tutanak düzenlenir. İstiklal marşı ve saygı duruşundan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkanvekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organları seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısına imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimini ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuları gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir. Ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır. Ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasında ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içerisinde teslim etmekte sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLER:

MADDE 16

Yönetim ve denetim kurulu ve onur kurulu üyelerin seçimlerinin gizli oylama ile veya açık oylama ile yapılacağına, genel kurulda karar verilir. Diğer konulardaki bütün kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar mühürlenmiş zarfların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra seçim sandığına atılması ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanın belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

KURULLARIN SEÇİMİ:

MADDE 17

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Genel Kurulu Başkanı, yönetim kurulunu denetleme ve onur kuruluna asil ve yedek üyeleri yasada belirtilen şekilde seçer.

A. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyelerinin, organlara aday olabilmeleri için:

1.   Asil üye oylaması

2.   Son beş yıl içinde disiplin cezası almamış olmaları

3.   Bir üye birden çok organa aday olamaz veya görev alamaz

B. Adaylık Başvurusu

Genel kurul toplantısında organlara aday olabilme koşullarını taşıyan Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyeleri; Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu bir başkan adayının listesi ile aday olabilir; tek başına bu organlara aday olamaz.

Başkan adayları;

 1. Başkan adayı olarak kendi adlarını ve soyadlarını
 2. Yönetim kurulu başlığı altında 13 üyenin adlarını ve soyadlarını
 3. Yönetim kurulu yedek üyeler başlığı altında 8 üyenin adlarını ve soyadlarını
 4. Denetleme kurulu başlığı altında üç üyenin adlarını ve soyadlarını
 5. Denetleme kurulu yedek üyeleri başlığı altında üç üyenin adlarını ve soyadlarını
 6. Disiplin kurulu başlığı altında üç üyenin adlarını ve soyadlarını
 7. Disiplin kurulu yedek üyeleri başlığı altında üç üyenin adlarını ve soyadlarını,

C. Oy kullanımı ve sayımı

 1. Seçimler, gizli oy açık sayımla veya genel kurul’da oylanmak şartıyla açık oylama yöntemiyle yapılır.
 2. Başkan adayları, dilerse oy kullanımı ve sayımı sırasında her sandık için ayrı birer gözlemci bulundurabilir.
 3. Her üye, oyunu kullanmak zorundadır.
 4. Seçime katılan üyeler, seçim gizli oy ve açık sayımla yapılacaksa, aday listelerinden birini, kendilerine verilen mühürlü zarfa koyar. Üyeler kongre divanınca veya genel kurulca seçilecek “Tasnif heyeti”nce oluşturulacak en az iki kişiden oluşan sandık kurallarının önünde, kimlik incelemesinden sonra ve genel kurul üye katılım listesinde adlarının karşısını imzalayarak, mühürlü zarfı sandığa atarak oylarını kullanır.
 5. Sayımda seçim sandığından çıkan zarf sayısı, oy kullanan üyelerin sayısından çok olursa; o sayıda zarf, rast gele seçilerek açılmadan yok edilir.

D. Seçim Sonuçları

 1. Seçim bittikten sonra Genel Kurul Divanı listelerin sayımını ve sonucunu bir tutanakla belirler.
 2. Genel Kurul Divanı seçim sonuçlarını, Genel Kurula açıklar.
 3. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
  1. Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Genel kurul sonuç bildirim, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından yapılabilir. Bildirimin yapılmasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 18

Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

1.   Anadolu Gazeteciler Derneği Genel Kurulu kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini aday listeleri arasından tek liste halinde seçer.
Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından 3 yıl için başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman üye seçer.

2.   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3.   Yönetim ve denetim kurumlarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması.

4.   Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği malı taşınmaz malların satılması, kamu kuruluşlarınca Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği için sürekli olarak ayrılan taşınır veya taşınmaz malların işletilmesi veya işletmeye verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

5.   Derneği federasyona katılması veya ayrılması, şubeler kurulması ve temsilcilik açılmasına karar vermek.

6.   Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşların üye olarak katılması veya ayrılması için yönetim kuruluna yetki vermek.

7.   Derneğin feshedilmesi.

8.   Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmasına karar verilen üyenin, yazılı başvurusunun görüşülerek kesin karara bağlanması.

9.   Derneğin amaçları doğrultusunda kurulacak vakıf,yardımlaşma sandığı, emekli sandığı. Federasyon gibi kuruluşların kurulması, ortak olunması konusunda karar almak ve bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek; Federasyon üyesi olması halinde, federasyon tüzüğünde öngörülen nitelikte ve sayıda delegeler seçmek.

10. Vakıf, yardımlaşma ve dayanışma sandıkları kurulması konusunda yönetim Kurulu’na yetki vermek.

11. Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurma veya kurulmuş şirketlere ortak olma, ortak olma konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verme.

12. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

13. Derneğin en yetkili olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetilerin kullanılması.

14. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlilerin yerine getirilmesi, Genel Kurul, bu yetkilere başka kurullara devredemez.

BAŞKAN’IN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 19

Başkan’ın görevleri şunlardır:

1.   Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu’na başkanlık yapmak, yönetim kurulu kararlarını uygulamak ve uygulatmak.

2.   Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin faaliyetlerini kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuata göre yürütmek.

3.   Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin iştirak edeceği veya kuracağı her türlü ticari şirketlere Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmak.

4.   Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’ni yurt içi ve yurt dışında temsil etmek.

5.   Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ önerileri vs. değerlendirilerek uygun görülenlerini uygulamak veya uygulatmak, gerektiği hallerde görüşülmek üzere Yönetim Kurulu veya Genel Kurul gündemine almak.

YÖNETİM KURULU:

MADDE 20

Yönetim Kurulu, başkan dahil 14 asıl ve 8 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, başkan ve üyelerinin kesinleşmesinden itibaren iki gün içinde; yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda, kendi üyelerinin arasından yargı gözetiminde olmaksızın diğer genel kurul tarihine kadar bir başkanvekili, dört başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip ile bir saymanı ve üyeyi gizli oy ve açık tasnif usulüyle veya açık oylamayla seçer.

Genel Kurul sonuç bildirimini 30 gün içinde en büyük mülki amirliğe verilir. Başkan derneği temsil eder. Yokluğunda başkanın vekâlet vereceği yardımcısı vekâlet eder. Sayman üye derneğinin malı işlemlerinden ve bununla ilgili defter ve kayıtların tutulmasından sorumludur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kurulunda olağan toplantılarını gün ve saatini belirler.

Bunu imzası ile öğrenen üyelere ayrıca her toplantı için çağrılır çağırılamaz. Olağan toplantılar bir ay süreden daha uzak olamaz. Üst üste dört olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulunun üyesinin bu üyeliği kendiliğinden düşer; yerine yedek üye listesinden belirlenen yedek üye çağrılır. Yönetim Kurulunda herhangi bir nedenle boşalma halinde yedek üyelerin çağrılması zorunludur. Başkanlığın ölüm, istifa gibi herhangi bir nedenle boşalması halinde olağanüstü genel kurul yapılarak yeni Başkan seçilir. Yeni seçilen başkan öncekinin görev süresini tamamlar. Olağan genel kurula altı ay kala boşalma halinde yönetim kurulunun belirleyeceği başkan yardımcılarından biri vekil sıfatı ile görevi Olağan Genel Kurula kadar yürütür.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

MADDE 21

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

1.   Tüzüğün 2’nci ve 3’üncü maddesinde öngörülen amaç ve amaca yönelik çalışmaları düzenlemek ve gerçekleştirmek.

2.   Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek.

3.   Genel Kurulca açılmasına karar verilen şubelerin şube kurucularına yetki vermek, gerektiğinde “temsilci” görevlendirmek.

4.   Derneğin gelir ve giderlerine ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeye hazırlayarak genel kurula sunmak.

5.   Mesleğin gelişim ve üyelerinin mesleki ilerlemeleri için her türlü etkinliklerde bulunmak, tedbirler ve kararlar almak.

6.   Federasyon üyesi olma halinde, federasyon ile olan her türlü yazışma ve ilişkileri düzenli bir şekilde yürütmek, temsil etmek, genel kurulda seçilen asıl ve yedek delege listesine, seçilenlerin nitelikleri de belirtilerek on beş gün içinde federasyon başkanlığında göndermek; federasyon tüzüğünde belirtilen dönemlerde ve miktarlarda üyelik aidatını göndermek.

7.   Yönetim Kurulu üyelerinin dışından Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyesi ve üye olmayan profesyonel bir sekreter atamak, görev ve yetkilerini, maaşını belirlemek. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tüzüğünde yer alan amaçları gerçekleştirmek için gerekli personel kadrolarını oluşturmak.

8.   Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin uluslararası etkinlikte bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bu kuruluşlardan ayrılması kararını vermek.

9.   Gerekli gördüğü sayıda komite oluşturup bu komitelere başkan ve üyeleri atamak.

10. Derneğin çalışmaları ile yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

11. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır veya taşınmaz malları satmak, bina veya tesisi inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.

12. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.

13. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

14. Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

15. Derneğin üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarda karar vermek.

16. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak. 

17. Üye giriş ve yıllık aidatını belirlemek.

18. Dernekler yasası, ilgili yasa ve yönetmelikler, mevzuat ve bu tüzük ile kendisine tanına yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak.

DENETLEME KURULU:

MADDE 22

Denetleme Kurulu 3 asıl 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde sırasına bakılmaksızın yedek üyelerden birinin göreve çağrılması mecburidir.

Kurul seçimden sonraki ilk toplantıda kendi arasından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda en kıdemli üye başkanlık yapar.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ:

MADDE 23

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıpların mevzuata dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tüzüğünde tespit edilen esas ve usüllere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu üyelerinin isteme üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtlarının dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetleme kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

İÇ DENETİM:

MADDE 24

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneğinde iç denetim esastır. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneğinde genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kişi ve kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız kişi veya kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurullarının yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

DİSİPLİN KURULU:

MADDE 25

Kuruluşu:

Disiplin kurulu, genel kurulca dernek üyeleri arasından seçilecek üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında bir başkan ve bir yazman seçer.

DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 26 

Disiplin Kurulunun görevi, dernekler kanunu ve derneğin tüzüğünde yer alan hükümlülükleri yerine getirmeyen üyelerin üzerinde değerlendirme yapıp karar almak üzere yönetim kuruluna sevk eder. Mesleğin onuruna yakışmayacak davranışlarda bulunan, derneğin amaçlarına çeşitli kurul kararlarına aykırı eylem ve işlemleri bulunan, üyeler arasında dayanışmayı bozan, derneğin kamuoyu yönünden onurunu küçük düşüren üyeler hakkında sorgulama, soruşturma yapıp yönetimin onayına sunmak kurulun asıl görevidir.

ÇALIŞMASI VE KARARLARI:

MADDE 27

Disiplin kurulu ve görevleri arasında açıkça belirlenen konular ve benzeri konuları soruşturma, inceleme, sorgulama yapıp, karara bağlayıp sonuçlandırır. Disiplin kurulu yetki ve görev alanına giren konuları resmen ele alabileceği gibi yapılacak şikayet ve ihbarı da değerlendirir. Onur kurulu kararlarını oy çoğunluğu ile alır. Onur kurulunun tavsiye kararı alarak yönetime önereceği cezalar şunlardır:

 1. Uyarma
 2. Açık uyarma
 3. Kınama
 4. Açık kınama
 5. Geçici çıkarma (bir yıldan fazla olamaz)
 6. Sürekli çıkarma

Hakkında ceza uygulaması uygun görülen üye ya da üyelerin yazılı savunmasının alınması zorunludur. Disiplin kurulunca verilen geçici çıkarma ve sürekli çıkarma kararları dışındaki cezalar kesindir. Geçici çıkarma cezasına karşı, üyenin ilk genel kurula başvurup itiraz etme hakkı vardır. Hakkında geçici çıkarma cezası uygulanan üye bir süre içinde derneğin üyelere sağladığı her türlü hak ve imkânlardan yoksun kalır. Ancak ödentisini vermek, derneğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Hakkında kesin çıkarma cezası verilen bir üyenin durumu genel kurulca ancak asıl üyelerden herhangi birinin başvurusu ile gündeme alınarak incelemeye tabi tutulabilir. Genel kurul bu tür başvuruların gündeme alınıp kesin karara bağlanacağı yerdir. Genel kurul bu inceleme sırasında hakkında ceza uygulanan üyenin savunmasını dinleyip dinlememekte serbesttir. Sürekli çıkarma cezası bekletilmeksizin uygulanır ve bütün üyelere duyurulur.

ONUR KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 28

Onur kurulu genel kurulca meslekte en az 15 yılını doldurmuş gazeteciler ve gazetecilik mesleği ile derneğe katkıları olmuş saygın kişiler arasından yönetim kurulu tarafından seçilir. Onur kurulu üyeleri derneğin asıl ve fahri üyelerinden veya dışarıdan tespit edilen kişiler arasından belirlenir. Dernek etkinlikleri protokol üyesi olarak davet edilir, oy hakkı yoktur. Derneğin asıl üyesi olmayanların aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

DERNEĞİN GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ

MADDE 29

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği hizmetleri, gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Yürürlükte ve çıkacak olan yasa, yönetmelik ve genelgelerde vs. öngörülen hükümler uygulanır.

BÖLÜM IV

İDARİ VE MALİ İŞLER:

MADDE 30

Defter Tutma Esasları:

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak yıllık brüt gelirin Dernek yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER:

MADDE 31

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği aşağıda yazılı defterleri tutar.

İşletme hesabı esasında tutulacak defter ve uyulacak esaslar:

1.   Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2.   Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3.   Evrak Kayıt Defterleri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4.   Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi be deftere işlenir.

5.   İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6.   Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan ve Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tarafından tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

KAYIT USULÜ-KAYIT ZAMANI:

MADDE 32

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

DEFTERLERİN TASDİKİ:

MADDE 33

Defterler kullanılmaya başlamadan önce Mülki idare amirliğinin bu konuda ki görevli kurumuna veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılamaz. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdik yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya tasdik şerhi formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır. Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir. 

GELİR GİDER BELGELERİ:

MADDE 34

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği gelir vergisi kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu düzenler.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tarafından kişi kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ayni yardım teslim belgesi ile yapılır. Kişi kurum ve kuruluşlar Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’ne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ayni bağış alındı belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler; müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılacak form veya sürekli şeklinde Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

SAKLAMA SÜRESİ:

MADDE 35

Defterler hariç olmak üzere, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

GELİRLER:

MADDE 36

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin gelirleri şunlardır;

1.   Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 50 TL giriş aidatı,

2.   Her üyeden alınacak yıllık 150 TL üyelik aidatı

3.   Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanan ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen karlar,

4.   Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedeli veya faiz gelirleri,

5.   Bankaya yatırılan paraların faizleri, fon vs, gelirleri,

6.   Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az bir yıl emanet hesabında tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,

7.   Yardım ve bağışlar. Yardım toplama kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

8.   Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin mal varlığından elde edilen gelirler. Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,

9.   Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin işletmelerinden ve katılımlarından elde edilen gelirler.

10. Reklam ve sponsor gelirleri,

11. Sosyal tesis ve etkinliklerden sağlanan gelirler,

12. Ürün satışından elde edilen gelirler,

13. Borçlanma,

14. Diğer gelirler,

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

MADDE 37

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

GİDER VE GELİRLERDE USUL:

MADDE 38

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği, gelirlerin tahsilinde kullanılacak alındı belgelerini yönetim kurulu kararıyla bastırır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI:

MADDE 39

Bastırılan alındı belgelerinin seri sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından biri tutanak ile teslim alınır.

ALINDI BELGELERİNİN DEFTERE KAYDI:

MADDE 40

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneğisaymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defteri’ne kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanları arasında tutanakla devir teslim yapılır. Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerinde büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılamaz.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.

Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernek birimlerine bildirilir.

ALINDI BELGELERİNİN KULLANIMI:

MADDE 41

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterine gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kalıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunan asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenlemesi sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi de koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra asıl ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

YETKİ BELGESİ:

MADDE 42

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi üç nüsha olarak düzenlenerek, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki Belgelerinin süresi Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen Yönetim kurulunun, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.  

GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ:

MADDE 43

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları en geç 10 gün içerisinde Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği saymanına teslim ederler veya Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin banka hesabına yatırılır.

YARDIM ALMA:

MADDE 44

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 45

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurul da tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzüğün değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür. Genel kurul tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

MADDE 46

Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda derneğin fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ:

MADDE 47

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve hakların tasfiyesine son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemler, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiye işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defterini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri sağlamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

BÖLÜM V

SİYASET YASAĞI:

MADDE 48

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin kesinlikle siyasetle ilişkisi yoktur. Üyelerinin kişisel faaliyetleri olursa bunlardan Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği sorumlu değildir. Dernek hiçbir siyaset teşekkülünün faaliyetlerine kesinlikle katılmaz.

BÖLÜM VI

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 49

Bu tüzükle belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan dernek yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümler uygulanır.

BÖLÜM VII

DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE 50

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin kurucuları şunlardır:

Hakan Hamdi Manici      : Gazeteci

İsmail Kenan Çakal          : Gazeteci

Enver Tuksal                      : Gazeteci

Necmi Sezen                     : Gazeteci

Dilek Kaya                           : Gazeteci

Cengiz Doğan                    : Gazeteci

Kupilay Öztürk                  : Gazeteci

Tamer Aydemir                : Gazeteci

Bu tüzük 50 maddeden ibarettir.